Westrijdreglement

 


Wedstrijdreglement van GBO Bridge ingaande 1 oktober 2019

Artikel 1
Spelregels
Van toepassing zijn de spelregels, die door de Nederlandse Bridgebond  ( N.B.B.)
worden gehanteerd, behoudens het bepaalde in artikel 7 sub 6.

Artikel 2
Competitie
Alle leden krijgen een ranking, die bepaald wordt door de laatste zes zelf gespeelde zittingen.
Bij elke zitting wordt het als paar behaalde, in procenten uitgedrukte resultaat, omgezet
naar individuele ranking punten (  rankingscore ).
Paren worden gesorteerd op basis van de som van de ranking van beide spelers.
Indien een speler, door omstandigheden, minder dan 6 rankingscores heeft,
kent de TC (Technische Commissie) een vervangende waarde toe.
Er wordt gespeeld in 2 of 3 lijnen ( afhankelijk van het aantal deelnemende spelers ) onderverdeeld in A-B-C .

Artikel 3
Indeling van de lijnen
De TC  ( aangesteld door het bestuur ), deelt de lijnen in.
De TC doet dit op basis van de actuele ranking van de aan de zitting deelnemende spelers.
De ranking van een paar wordt bepaald op basis van de som van de twee individuele spelersranking.
Dit geldt zowel voor de vaste partnerships, incidentele koppels als voor het paar gevormd
uit leden van een driemanschap.
De paren met de voor de zitting hoogste ranking spelen in de A-lijn, de volgende paren in de B-lijn of C-lijn
Er zal naar worden gestreefd lijnen van min of meer gelijk aantal paren te vormen.
Paren bestaande uit personen die in dat seizoen nog geen lid (of invallers) waren van de club,
worden door de TC ingedeeld op basis van geschatte speelkracht.
Bij het spelen met een invaller gaat het spelen met een lid vóór, voor het spelen met een invaller van buiten de club.
De TC is bevoegd, indien zij dat nodig acht, de indeling van een paar op een later tijdstip te wijzigen.

Artikel 4
Clubkampioenschap
Het paar dat aan het einde van de competitie de meeste aantal (gemiddelde ) ranking punten heeft is clubkampioen. Meeste aantal ranking punten is het gemiddelde van alle scores uit het seizoen bij elkaar
Voor het kampioenschap  moet er minimaal 20 x gespeeld zijn.
Er zal geen aandacht worden geschonken aan het individuele kampioenschap

Artikel 5
Slemcompetitie ( deze competitie gaat in per 1 september 2020 )
Het paar, dat aan het eind van de competitie de hoogste totaalstand heeft in de slemcompetitie, is slemkampioen.
Voor het bepalen van de ranglijst wordt de volgende puntentelling gehanteerd:

Geboden en gemaakt slem:                                           Niet gemaakt slem:
6 in een kleur:      + 2 punten                                            - 1 punt
6 in SA:                 + 3 punten                                            - 2 punten
7 in een kleur:      + 4 punten                                            - 2 punten
7 in SA:                 + 5 punten                                            - 3 punten

Slempunten worden alleen gegeven aan de vaste paren. Gelegenheidskoppels krijgen (ook individueel) geen slempunten. 

Artikel 6
Meesterpunten
De berekening en toekenning van meesterpunten geschiedt per speelavond, in overeenstemming met
de regels van de N.B.B.

Artikel 7
Bepalingen ten aanzien van  de speelavonden
1.   De speelavonden beginnen om uiterlijk 19.30 uur.
      De paren dienen uiterlijk 19.25 uur aanwezig te zijn.
2.   Afberichten dienen zo mogelijk tevoren schriftelijk in de afmeldingenlijst, of per email ,
      doch uiterlijk op woensdagmiddag  vóór 15.00 uur telefonisch aan het afmeldadres te worden gedaan.
3.   In alle lijnen is het gebruik van biedboxen verplicht.
      Het gebruik van de stop- en alerteerkaartjes is eveneens verplicht.
4.   Indien scorekastjes gebruikt worden, is de speler, die Noord zit, verplicht het te spelen contract
      in te toetsen, vóórdat met het spelen van dat contract wordt begonnen.
5.   In afwijking van de spelregels van de N.B.B. mag in de eerste speelronde een spel dat een rondpas
      oplevert, opnieuw worden geschud en gedeeld.
6.   Voor iedere speelavond worden een of meer arbiters aangewezen. Hun uitspraken zijn bindend.
      De protestregeling van de N.B.B. is van kracht.
7.   Het wisselen van de speelronden wordt geregeld met een rondeklok. Iedere speelronde
      duurt 30 minuten, gevolgd door een tafelwisseling van 2 minuten .
8.   Zodra het signaal van de laatste vijf minuten heeft geklonken, is het niet toegestaan
      aan een nieuw spel te beginnen.
      Overtreding hiervan wordt bestraft met een arbitrale score voor beide paren,
      tenzij de wedstrijdleider en de arbiter in bijzondere gevallen anders besluiten.
9.   De paren die zich bij herhaling schuldig maken aan de overtreding, bedoeld in het voorgaande lid,
      kunnen worden bestraft met een score van 0% op het betreffende spel.
10  De arbiters kunnen toestaan dat een paar ten hoogste één spel per avond  kan naspelen.