Klik hier voor het " Rating Overzicht "
 
Bij Bridgeclub GBO Woensdagavond is het volgende van toepassing:
Uitslagen:
Getoond worden de uitslagen die tijdens het lopende seizoen zijn verwerkt voor de actuele stand in ranking en clubkampioenschap. Naast de behaalde scores zijn hier ook de toegekende rankingpunten te zien.

Bij parenwedstrijden worden de rankingpunten toegekend naar rato van de behaalde scores (dynamisch). Een gemiddelde score (50% of 0 G-IMP) is goed voor een aantal rankingpunten gelijk aan het gemiddelde van de rankings van de aanwezige spelers in de betreffende lijn. Hogere scores resulteren in meer rankingpunten, lagere scores in minder. De kolom Gem. Lijn toont de gemiddelde ranking van de spelers in een lijn (voor aanvang van de zitting).

Bij viertallenwedstrijden worden rankingpunten toegekend naar rato van de behaalde teamresultaten. Een gemiddelde score (0 VP) is goed voor het gemiddelde van de rankings van de ontmoete tegenstanders (zie kolom Gem. Tegen.). Hogere scores resulteren in meer rankingpunten, lagere scores in minder.

Competities:
Iedere competitie heeft haar eigen reglementen. Welke invloed deze hebben op de competitiestand wordt uitgelegd in de legenda onder de getoonde competitiestand.

Spelerrankings:
De ranking is het gemiddelde van de getoonde resultaten, behaald op de 6 meest recente zittingen die een speler aanwezig was. Iedere keer als een nieuw resultaat erbij komt, vervalt het bij oud getoonde resultaat, en alle overige resultaten schuiven een plek naar rechts.

Zolang er nog minder dan 6 resultaten beschikbaar zijn worden de ontbrekende resultaten vervangen door een inschatting van de speelsterkte (voorbeeld: 42). Inschattingen worden gemaakt bij aanvang van een nieuw seizoen op basis van het vorige seizoen, en bij nieuwe spelers zo redelijk mogelijk.

De kolommen +/- en vervallen tonen de verandering van een spelerranking resp. de zojuist vervallen score, waarbij de stand op basis van de meest recente uitslag wordt vergeleken met de uitslag daarvoor. Deze kolommen zijn leeg bij spelers die de meest recente zitting niet hebben meegespeeld.

Parenrankings:
De ranking van een paar is de som van de rankings van beide spelers. De ranking van een driemanschap is twee derde van de som van de rankings van de drie spelers.

De lijnindeling voor een clubavond gebeurt op basis van de actuele rankings van de op die avond aanwezige paren (vast of incidenteel). Er wordt naar gestreefd om lijnen van min of meer gelijke hoeveelheden paren te hebben. De aangeduide lijnindeling is alleen een benadering. De feitelijke indeling op een avond wordt bepaald door wie er al dan niet aanwezig is.

De kolom +/- toont de verandering van een parenranking, waarbij de stand op basis van de meest recente uitslag wordt vergeleken met de uitslag daarvoor. Deze kolom is leeg bij paren waarvan geen speler de meest recente zitting heeft meegespeeld.

Clubkampioenschap (paren):
Alle leden strijden om het clubkampioenschap op basis van de verdiende rankingpunten. Na afloop van het seizoen wordt tot clubkampioen uitgeroepen het paar of driemanschap dat het hoogste gemiddelde over de met elkaar behaalde rankingpunten heeft gescoord. (Zie kolom Gemiddelde.) Om clubkampioen te kunnen worden moeten de spelers van een paar of driemanschap minimaal 20 keer met elkaar hebben gespeeld.

In aanmerking komende paren en driemanschappen worden getoond met een blauwe achtergrond, de anderen met een grijze achtergrond. Paren en driemanschappen die, bij het huidige stand op basis van 15 uitslagen, minder dan 4 keer hebben gespeeld worden onderaan getoond.

De kolom +/- toont de verandering in het kampioenschap, waarbij de stand op basis van de meest recente uitslag wordt vergeleken met de uitslag daarvoor. Deze kolom is leeg bij paren die de meest recente zitting niet hebben meegespeeld.

Clubkampioenschap (individueel):
Alle leden strijden om het clubkampioenschap op basis van de verdiende rankingpunten. Na afloop van het seizoen wordt tot clubkampioen uitgeroepen de speler die het hoogste gemiddelde over de behaalde punten heeft gescoord. (Zie kolom Gemiddelde.) Om als clubkampioen in aanmerking te komen moet een speler minimaal 22 keer hebben gespeeld. Indien een speler vaker dan 22 keer heeft gespeeld, vallen de maximaal 5 slechtste scores af.

In aanmerking komende spelers worden getoond met een blauwe achtergrond, de anderen met een grijze achtergrond. Spelers die, bij het huidige stand op basis van 15 uitslagen, minder dan 4 keer hebben gespeeld worden onderaan getoond.

De kolom +/- toont de verandering in het kampioenschap, waarbij de stand op basis van de meest recente uitslag wordt vergeleken met de uitslag daarvoor. Deze kolom is leeg bij spelers die de meest recente zitting niet hebben meegespeeld.

Ranking Viewer, programma versie 3.9.2